Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α και Β)- Ν.3748/2009 (ΦΕΚ 29-τ. Α/19.2.2009), άρθρα 1-10, Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010), άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013), άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 τ. Α΄/15-5-2014), άρθρο 10 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/10-9-2014). 

- Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373-Β/3.3.2009), Φ.151/24463/Β6 (ΦΕΚ 422-Β/9.3.2009), Φ.151/2996/Β6 (ΦΕΚ 55-Β/25.1.2010), Φ.151/39470/Β6/9.4.10 (ΦΕΚ 529-Β/27.4.2010), Φ.151/17193/Β6 (ΦΕΚ 346-Β/4.3.2011), Φ.151/41773/Β6 (ΦΕΚ 1289-Β/11.4.2012) και Φ.151/84573/Β6 (ΦΕΚ 1523 τ. Β΄/21-6-2013) Υπουργικές Αποφάσεις.

 - οι κάτοχοι απολυτηρίου Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄), καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή τους σε Τµήµατα/Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις και σε σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Σχολής Αστυφυλάκων της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξεταζόµενοι σε τέσσερα (4) µαθήµατα -δύο (2) γενικής παιδείας και δύο (2) ειδικότητας- και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 
Τα δύο µαθήµατα ειδικότητας της οµάδας Α΄ και της οµάδας Β΄ των ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. και της ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε κοινά θέµατα για όλους τους υποψηφίους των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σε εξεταστικά κέντρα ( ΕΠΑ.Λ.) που θα οριστούν. 


- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) καθώς και οι µαθητές της τελευταίας τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις και εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τµήµατα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και τις Σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανωτέρων Σχολών2  Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Σχολών της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού εξεταζόµενοι σε δύο (2)  µαθήµατα γενικής παιδείας και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.  

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) µπορούν ακόµα να συµµετάσχουν: 

- Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ηµερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ηµερησίων ΤΕΛ και ηµερησίων Ναυτικών Λυκείων. 

- Οι κάτοχοι απολυτηρίου ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) και οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑΛ που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι µε την ΟΜΑ∆Α Α΄. 
Στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ∆Α Α΄) µπορούν ακόµα να συµµετάσχουν: 
-Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην εσπερινών ΤΕΛ και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων . 

- οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιλέγουν να είναι υποψήφιοι µε την ΟΜΑ∆Α Α΄. 

∆υνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν και όσοι έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση αλλά δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΤΕΕ, µε την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριο ή πτυχίο αντίστοιχα τον Ιούνιο,  για να µπουν στη διαδικασία επιλογής. 
Επισηµαίνεται ότι δυνατότητα συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν µόνο οι ανωτέρω υποψήφιοι και όχι οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ.. 


Επισυνάψεις: 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%AF%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BB-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2#ixzz3FrD7HSZY Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου