Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου

A. Πρακτική άσκηση βοηθών φαρμακείου
Η έναρξη της πρακτικής άσκησης δηλώνεται στη Διεύθυνση Υγείας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το Φαρμακείο.
1)
α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο, ή
β) πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τμήματος «βοηθών φαρμακείων» ή ισότιμο, ή
γ) πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας υπαλλήλων φαρμακείου ή ισότιμο ή απολυτήριο, ή
δ) πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ)
2) Υπεύθυνη δήλωση φαρμακοποιού στο φαρμακείο τον οποίο θα γίνει η άσκηση
3) Αίτηση του ασκούμενου βοηθού φαρμακείου
4) Τετράδιο 100 φύλλων
5) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα και δεν φοιτά σε ημερήσια σχολή
Ανανέωση πρακτικής κάθε έξι (6) μήνες με υποβολή εκ νέου των δικαιολογητικών 2 και 3.
B. Συμμετοχή στις εξετάσεις και τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
1. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν200992 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον ασκήσαντα τον υποψήφιο βοηθό φαρμακείου, φαρμακοποιό ή τον προϊστάμενο του Στρατιωτικού φαρμακείου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του φαρμακοποιού από αστυνομικό τμήμα.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί ασκήσεως .
4. Επίδειξη βιβλίου πρακτικής
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Γ. Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου
1. Αίτηση βοηθού
2. Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής περί μη δίωξης
3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου περί μη καταδίκης κατά τα άρθρα 59-65 του ποινικού κώδικα.
4. Βεβαίωση επιτυχίας της εξεταστικής επιτροπής.
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Ζ. Παραλαβή του τίτλου της άδειας ασκήσεως βοηθού φαρμακείου
1. 2 (Δύο) φωτογραφίες πρόσφατες
2. Παράβολο 8 Ευρώ από δημόσιο ταμείο
Σημείωση: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Δ/νση Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενο. Πληροφορίες:Μητροπόλεως 44
2331350216
2331027831http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=202&at=1

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας
Πλ. Ρακτιβάν 1, 59100 Βέροια

Τηλ. 23311 21183
email: fsimathias@otenet.gr
Ωράριο λειτουργίας Γραφείων Συλλόγου

ΔEYT. & ΤΕ:18:00-20:00, ΔEYT.- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00-13:00

http://www.fsimathias.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου