Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Οι αντιδήμαρχοι Αλεξάνδρειας

Mε την υπ' αρίθμ. 8/2013 απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανάσιος Κούγκας, Νικόλαος Γκαβαρδίνας, Ιερεμίας Κιοσέογλου, Κωνσταντίνος Βενιόπουλος και Γκιορτζής Δημήτριος.

Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την 41/71351/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα έχει διάρκεια από 1η Ιανουαρίου 2013 έως και τη λήξη της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, στις 31 Αυγούστου 2014.
Οι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβασθεί από το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας στους ορισθέντες Αντιδήμαρχους, είναι οι εξής:
Στον κ. Αθανάσιο Κούγκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. 1. Καθ' ύλην αρμοδιότητες:
α) Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την εποπτεία για θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων.
β) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και του προσωπικού αυτής (αποκομιδή αστικών απορριμμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών, καθαριότητα οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητα λαϊκών αγορών, προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, κίνηση και συντήρηση οχημάτων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, δημοτικά κοιμητήρια, πράσινο).
γ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ και Περιβάλλοντος, με εξαίρεση την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του προσωπικού αυτής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, άρδευση καλλιεργειών, αγροτική οδοποιία, διαχείριση βοσκοτόπων, εποπτεία Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Αδειοδοτήσεων, Εμπόριο) και Απασχόλησης.
ε) Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
στ) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής (κτιριακά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, θέματα συγκοινωνίας και σηματοδότησης, εγγειοβελτιωτικά έργα, κλπ.).
ζ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων.
η) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
θ) Την αναπλήρωση των κατά τόπον Αντιδημάρχων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

1.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
β) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων.

Στον κ. Νικόλαο Γκαβαρδίνα, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
2.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του προσωπικού αυτής.
β) Την εποπτεία λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του προσωπικού αυτής.
γ) Την εποπτεία λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του προσωπικού αυτής.
δ) Την εποπτεία λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και του προσωπικού του Τμήματος.
ε) Την εποπτεία του προσωπικού του αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισμό του έργου της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
ζ) Τα θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εποπτεία της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του «προγράμματος Διαύγεια» σε εφαρμογή του Ν.3861/2010.
η)Την εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
θ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

2.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
δ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
ε) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ζ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

3. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου κατά τόπον Αντιδήμαρχο, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
3.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
β) Την παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος δράσης, του επιχειρησιακού προγράμματος, του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού, στο σκέλος που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Πλατέος.
γ) Την συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
δ) Την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πλατέος.

3.2. Κατά τόπον , στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΠΛΑΤΕΟΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε)Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

4. Τον κ. Κωνσταντίνο Βενιόπουλο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
4.1. Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
α) Τις αδελφοποιήσεις και τη συμμετοχή του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.
β) Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού (Τοπικού) Συμβουλίου Νέων.
γ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων.

4.2. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΚΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
κ) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

5. Τον κ. Γκιορτζή Δημήτριο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
5.1. Κ ατά τόπον , στα όρια της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία των αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα και του προσωπικού αυτών.
β) Την εποπτεία της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την μέριμνα για την καλή διαχείριση και λειτουργία του.
δ) Τα θέματα λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.
ε) Την εποπτεία στα θέματα εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα.
στ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ζ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού και των δημοτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα.
η) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και συντήρηση των Σχολικών κτηρίων και την μέριμνα εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων του Δήμου.
θ) Την συνεργασία με τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους.
ι) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ια) Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων τα οποία εκδίδονται, στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων κατά τόπο αρμοδιοτήτων, από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

Β. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:

α) Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
β) Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
γ) Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζομένων στο εξωτερικό.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κούγκας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

http://www.pliroforiodotis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=27973&Itemid=100063

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου