Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΣ


Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέχρι 21/09/2010 υπεύθυνη Αρχή για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ ήταν η Εθνικής Επιτροπής Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Έργο της ΕΕΚΕΔ είναι η εισήγηση προς το Δ.Σ. του ΟΕΕΚ για θέματα που αφορούν τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανά ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. Ι του ν, 2009/1992 προκειμένου να εκδοθούν τα σχετικά Π.Δ. Οι Επαγγελματικές Σχολές ιδρύθηκαν με τον Νόμο 3475 (ΦΕΚ 146 13-7-2006) ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 6 παράγραφος 3: «α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», και στο άρθρο 12 αναφέρει : «Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγραφούν στα ΙΕΚ.
Τα επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.2009/1992»
Ο νόμος 2009/1992 στο άρθρο 6 παρ.3 αναφέρει :
«Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα …
3. Πτυχία επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των τεχνικών –επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ) ή σε αποφοίτους τμήματος ειδίκευσης πολυκλαδικών λυκείων»

Οπότε τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ΕΠΑ.Σ είναι επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων πτυχίου επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 συμπίπτουν δηλαδή με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων (ΤΕΛ) του Νόμου 1566/85 που μετατράπηκαν σε Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) με τον Νόμος 2640/98 και ειδικότερα σε Α’ Κύκλο που σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 4 του 2640/98 «Οι μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από τον Α' κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β' του ν.2009/1992.» και Β’ Κύκλο που σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 5 του ίδιου Νόμου «Στους μαθητές μετά την αποφοίτηση τους από το Β' κύκλου σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ' του ν.2009/1992».
Αυτό που έλειπε ήταν οι αντιστοιχίες των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ με αυτές των ΤΕΕ Β’ κύκλου ώστε να γνωρίζουν οι πτυχιούχοι μας σε πια επαγγελματικά δικαιώματα αντιστοιχεί το πτυχίο τους.
Το ΥΠΔΒΜΘ πρόσφατα ανακοίνωσε ότι στις 25.6.2010, η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του ΟΕΕΚ σε συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες αντιστοιχίες:

Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΣ και ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλου Ειδικότητες Επαγγελματικών
Σχολών Ε.Π.Α.Σ. Ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου
Εργαλειομηχανών CNC Εργαλειομηχανών CNC
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Κτιριακών Έργων Κτιριακών Έργων
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας Αργυροχρυσοχοΐας
Επιπλοποιίας Επιπλοποιίας
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Βοηθών Φυσιοθεραπευτών Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Φαρμακείων Βοηθών Φαρμακείων
Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Χημικών Εργαστηρίων και
Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Αισθητικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης
Όπως ανακοίνωσε ακόμη το υπουργείο Παιδείας, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Σ. Σε ότι όμως αφορά τις ειδικότητες "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών" των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), "Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων" των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), "Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" (Ε.Π.Α.Σ.) και "Αμαξωμάτων" (Ε.Π.Α.Σ.) για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και θα εξεταστεί σε συνεννόηση με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι οι ειδικότητες που ακολουθούν καθώς είναι νέες ειδικότητες και δεν προκύπτει αντιστοιχία με το παλιό σύστημα στο ίδιο επίπεδο, θα εξετασθεί η ρύθμιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σε επόμενη συνεδρίαση. Πρόκειται για τις εξής:

1)«Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου»,
2)«Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος»,
3) «Αγροτικών Μηχανημάτων»,
4)«Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας»,
5)«Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονική τοπίου»,
6)«Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών»,
7) «Δενδροκομίας»,
8) «Ζωοτεχνίας»,
9) «Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας»,
10) «Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας»,
11) «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών»,
12) «Μαγειρικής Τέχνης»,
13) "Ζαχαροπλαστικής Τέχνης".

Η ΕΕΚΕΔ δεν υφίσταται πλέον, κατόπιν της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 163 21.9.2010). Με τον προαναφερόμενα νόμο καταργήθηκε ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ο αντιπρόεδρος του οποίου, εκ της θέσεώς του, ήταν και ο πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής και συστάθηκε νέος φορέας με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων» (ΕOΠΠ). Σκοπός του προαναφερόμενου φορέα είναι, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2ζ. του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, «η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης».
Μία απο τις πρώτες συνεδριάσεις του ΕΟΠΠ είχε και ως θέμα την Μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Τ.Ε.Ε. Α΄ & Β΄ κύκλου και των ΤΕ.Λ. & ΤΕ.Σ. στα ΕΠΑ.Σ.-ΕΠΑ.Λ. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου,  ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου και των ΤΕΛ & ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ», η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, προέβη στη ρύθμιση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ειδικοτήτων εκείνων των αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ για τις οποίες εκκρεμούσε η σχετική διαδικασία.
Με τη ρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας βάζει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, οι οποίοι αδυνατούσαν να λάβουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, επιλύοντας έτσι ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε επί σειρά ετών.
Τη σχετική απόφαση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Κάποιες πολύ χρήσημες πληροφορίες απο την κ. Βουδούρη Πηνελόπη υπάρχουν παρακάτω.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ:
Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή - Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών (22/6/2010) 

http://www.nath.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=24&docid=618
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ: 

http://www.enwsikoyrewnkommotwnthessalonikis.blogspot.gr/

Α.Σ.Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε. (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σουρμελή 8 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο: 210- 8840160, 210-88433, Fax: 210-8254128 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΕΑ, ΚΟΜΜΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ:

ΠΔ 133/2005 - ΦΕΚ 193/Α'/2.8.2005
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων.
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd133_05.htm

EKΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 
http://www.pkm.gov.gr/inst/pkm/gallery/files/Dikaiologitika/Health/2012_%20Odigies%20ekdosis%20vivliariou%20ygeias.pdf
Πηγή: http://www.digital-in.info/belteeth/index.php/2012-01-30-14-46-45/2012-01-26-14-14-58/2012-01-27-14-55-22

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου